ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani
6  lipca 2016 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się bardzo ważne posiedzenie zespołu roboczego przygotowującego rekomendacje do zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Zespół sformułował cel główny zmian, cele szczegółowe oraz dopasował do nich postulaty przygotowane przez różne grupy zawodowe, w tym asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, przedstawicieli placówek, dyrektorów, naukowców i działaczy organizacji pozarządowych. Kolejny etap pracy zespołu to przygotowywanie propozycji szczegółowych zapisów oraz projektów programów nie związanych bezpośrednio z ustawą, a zdaniem zespołu, potrzebnych do systemowych przemian.
Czeka nas pracowite lato - bo terminy gonią...

Subskrybuj