ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani
Specjaliści Fundacji angażują się we współpracę z łódzkim Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie realizacji programu profesjonalizacji działań Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej.
W końcu zeszłego roku Tomasz Polkowski prowadził tam szkolenia i indywidualne konsultacje, których celem jest wprowadzenie ujednoliconej metodyki pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracowników socjalnych. Szkolenia dotyczyły znaczenia więzi w rozwoju dzieci oraz tworzenia i realizacji planów pomocy dziecku i planów pracy z rodziną dziecka. Natomiast konsultacje dotyczyły analizy najtrudniejszych przypadków dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Ważne w działaniach szkoleniowych jest również wprowadzanie narzędzi „miękkich”, czyli umiejętności motywującej rozmowy, stosowania pozytywnej dyscypliny, efektywnej komunikacji – w odniesieniu do metod podejścia skupionego na rozwiązaniach. W roku 2019 współpraca z Wydziałem Wspierania Pieczy Zastępczej ma być kontynuowana.
Specjaliści Fundacji podjęli podobną współpracę z Domem Małych Dzieci przy ul. Drużynowej. Tu również chodzi o zmiany organizacyjne i merytoryczne, jak również o dokładną analizę wszystkich przypadków dzieci umieszczonych w placówce i zbudowanie konkretnych planów pracy z rodzinami dzieci.
Współpracujemy również z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Łodzi: Fundacją Gajusz oraz Interwencyjnym Ośrodkiem Preadopcyjnym – podejmując wspólne działania na rzecz zbudowania nowego programu pracy z rodzinami dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej. Podjęliśmy również współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, jak Fundacja Happy Kids, Fundacja Życie, Fundacja Zielone Wzgórze.
Zależy nam na zbudowaniu nieformalnej koalicji wspierającej działania na rzecz profesjonalizacji systemu pomocy dziecku i rodzinie w Łodzi oraz realizacji kampanii „Rodzina jest dla dzieci” – której celem jest wzmacnianie rodzin biologicznych oraz rozwój rodzinnej pieczy zastępczej przy jednoczesnym ograniczaniu rodzinnej pieczy zastępczej.

Dowiedz się więcej o kampanii "Rodzina jest dla dzieci"

Subskrybuj