ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani
Zapraszamy do udziału w 230-godzinnym szkoleniu
„Szkoła Asystentów Rodziny”.

• Najnowsza i kompleksowa oferta szkoleniowa, poprzedzona badaniami potrzeb osób pracujących z rodzinami w kryzysie. • Profesjonalny i bogaty program dla osób, które uzyskać certyfikat niezbędny do wykonywania zawodu asystenta rodziny oraz dla tych osób, które chcą doskonalić i rozwijać swoje umiejętności i kompetencje potrzebne w pracy z dzieckiem i rodziną.

Szkolenie „Szkoła Asystentów Rodziny” przygotowuje do wykonywania zadań asystenta rodziny określonych przez art.15.1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 z późniejszymi zmianami oraz Ustawę o wspieraniu o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 czerwca 2016 r.

 Program Szkoły Asystentów Rodziny obejmuje:

• Systemowe ujęcie rodziny.
• Podstawowe wiadomości na temat znaczenia więzi w rozwoju dziecka, wzorców więzi, zaburzeń zdolności do więzi i metod wzmacniania trwałych i pozytywnych więzi.
• Podejście wzmacniające do analizy zasobów i kompetencji.
• Podejście skupione na rozwiązaniach (skupienie na wyjściu z kryzysu zamiast skupienia się na problemach).
• Tworzenie i realizacja planu pracy z rodziną przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, w tym genogramu, ekomapy, analizy mocnych stron i potrzeb oraz planu pracy z celem głównym i celami szczegółowymi.
• Analiza sytuacji rodziny, w tym zdobycie praktycznych umiejętności wykonywania analizy przyczyn kryzysu w rodzinie.
• Techniki efektywnej komunikacji, techniki mediacyjne.
• Metody rozwiązywania sytuacji kryzysowych, problemów wychowawczych i psychologicznych.
• Elementy prawa rodzinnego, administracyjnego i karnego niezbędne do pracy w zawodzie asystenta rodziny.
• Założenia Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
• Funkcji i celów pracy asystenta rodziny w tym współpracy i roli poszczególnych pracowników systemu, takich jak koordynator pieczy zastępczej, wychowawca placówek opiekuńczo wychowawczych, rodzina zastępcza, pracownik socjalny.
• Praktyczne zajęcia w małych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, organizacjach, instytucjach zajmujących się wspieraniem rodzin (prowadzących asystenturę rodzin)
• Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zawodu asystenta rodziny poprzez trening interpersonalny.


TERMIN:
od listopada 2019 do marca 2020 roku.

ADRESACI SZKOLENIA :
Program został przygotowany przede wszystkim dla osób pragnących zostać w przyszłości asystentami rodziny, jak również dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin pracujących w obszarze pomocy dziecku i rodzinie, pracowników socjalnych, czynnie pracujących asystentów rodziny a także dla osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych zainteresowanych tematyką szkolenia i chcących podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje w zakresie pracy z rodziną.

MODUŁY PROGRAMOWE

• Trening interpersonalny
• Znaczenie więzi w rozwoju dziecka
• Zaburzenia rozwojowe oraz jak pracować z dziećmi przejawiającymi te zaburzenia
• Zadania i uprawnienia asystenta rodziny
• Tworzenie i realizacja planu pracy z rodziną
• Wiedza o kryzysie w rodzinie oraz metodach pracy z rodzinami w kryzysie
• Interwencja kryzysowa w rodzinie
• Mediacje w rodzinie
• Psychologia rozwojowa i wychowawcza
• Doskonalenie umiejętności opiekuńczo wychowawczych rodziny
• Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych
• Etyka pracy asystenta
• Zadania i uprawnienia asystenta
• Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego, cywilnego, karnego, administracyjnego, zabezpieczenia społecznego i prawa pracy
• Wsparcie osób niepełnosprawnych
• Edukacja zdrowotna
• Pielęgnacja niemowląt i dzieci
• Ekonomia i organizacja gospodarstwa domowego
• Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Certyfikat: Uczestnicy otrzymują certyfikat wystawiony przez Fundację Dziecko i Rodzina, poświadczający ukończenie szkolenia, na podstawie na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr 3/2017/Ar 

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Szkolenie pogłębia wiedzę i umiejętności w profesjonalnym zajmowaniu się pracą z rodzinami w społecznościach lokalnych. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą kompetencje w obszarach:
• poznania własnych ograniczeń i mocnych stron w pracy z rodzinami,
• znajomości procedur z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustaw pokrewnych,
• umiejętności adekwatnego stosowania przepisów do zadań realizowanych w ramach pracy z rodzinami,
• umiejętności tworzenia i realizacji planu pracy z rodziną w oparciu o najnowsze, praktyczne w użyciu i skuteczne narzędzia,
• praktycznej wiedzy z zakresu mechanizmów budowania relacji i więzi,
• rozumieniu specyfiki pracy z rodzinami w kryzysie i dziećmi z zaburzeniami więzi i innymi zaburzeniami.

CENA SZKOLENIA I INFORMACJE ORGANIZACYJNE.
Koszt uczestnictwa 1 osoby w całym szkoleniu: 2490 zł brutto.

Cena obejmuje:
 uczestnictwo w zajęciach (9 zjazdów + 20 godzinny trening interpersonalny), materiały szkoleniowe, opieka logistyczna organizatora na miejscu,
 przerwy kawowe (min. ciastko, kawa, herbata, woda mineralna),
 możliwość bezpłatnych konsultacji z wybranymi wykładowcami do roku po szkoleniu.
 certyfikat o ukończeniu 230-godzinnego szkolenia poświadczający jego ukończenie,
 wyjątkowo miłą atmosferę pracy, możliwość nawiązania kontaktów zawodowych.
Dojazd na zajęcia i noclegi we własnym zakresie (dla dojeżdżających wskazujemy hotel na miejscu).

Termin i godziny zajęć:
Zaczynamy 20 godzinnym treningiem interpersonalnym.
Zajęcia będą prowadzone najczęściej w cyklu „co dwa tygodnie” w piątek godziny 16.00 – 19.15, sobota od 9.00 – 17.30 i niedziela 9.00 – 15.30. Szczegółowy harmonogram przesłany będzie każdemu uczestnikowi po zgłoszeniu udziału w szkoleniu.

Miejsce zajęć: Warszawa - Bielany

Warunki ukończenia szkolenia:
• Udział w treningu interpersonalnym,
• Obecność na zajęciach szkoleniowych (75%). Podstawą potwierdzenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza,
• Zaliczenie materiału zawartego w dniach ewentualnych nieobecności,
• Zaliczenie 30 godzinnych praktyk zawodowych,
• Zdanie egzaminu końcowego przez Słuchacza.

WAŻNE: Uczestnicy szkolenia mogą ubiegać się o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy.

DOKUMENTY DO POBRANIA:  regulamin, karta zgłoszeniowa

polub nas na Facebook: https://pl-pl.facebook.com/fundacjadzieckoirodzina/

Andrzej Turlewicz,
kierownik szkolenia tel. 607 036 707
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy serdecznie!
Fundacja Dziecko i Rodzina www.fdir.pl

Subskrybuj