ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani
Zapraszamy do udziału w 230-godzinnym szkoleniu
„Szkoła dla Asystentów Rodzin”.

Najnowsza i kompleksowa  oferta szkoleniowa,
poprzedzona badaniami potrzeb rynku pracy asystenta rodziny przeprowadzonymi
przez Fundację Dziecko i Rodzina w Warszawie.
Profesjonalny i bogaty program dla osób, które chcą poznać zawód asystenta rodziny,
doskonalić i rozwijać swoje umiejętności.
Kurs podniesie również kwalifikacje osób uczestniczących w rekrutacji asystentów rodziny prowadzonej przez MOPS Łódź i może przygotować do pracy w strukturach łódzkiego  systemu pomocy dziecku i rodzinie. „Szkoła dla asystentów rodzin” przygotowuje do wykonywania zadań jakie określa
art.15.1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2016 r
oraz Ustawa o wspieraniu o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 czerwca 2016 r ,

Szkoła dla asystentów rodziny pozwoli na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie:

•  Ujęcie systemowe rodziny.
• Funkcja i cele pracy asystenta rodziny w tym współpracy i roli poszczególnych pracowników systemu, takich jak koordynator pieczy zastępczej, wychowawca placówek opiekuńczo wychowawczych, rodzina zastępcza, pracownik socjalny.
• Tworzenie i realizacja planów pracy z rodziną.
• Podstawa nauki o więzi, praca z rodzinami dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,. reintegracja rodzin.
• Etyka zawodu.
• Zagadnienia prawa rodzinnego, administracyjnego i karnego niezbędne do pracy w w/w zawodzie.
• Założenia Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz Ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
• Efektywna komunikacja i techniki mediacyjne.
• Podejście skupione na rozwiązaniach w pracy asystenta rodziny
• Analiza sytuacji rodzin, w tym zdobycie praktycznych umiejętności wykonywania analizy przyczyn kryzysu w rodzinie.
• Praca z rodziną obciążoną niepełnosprawnością.
• Metody rozwiązywania sytuacji kryzysowych, problemów wychowawczych i psychologicznych.
• Praktyczne zajęcia w małych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, organizacjach, instytucjach zajmujących się wspieraniem rodzin (prowadzących asystenturę rodzin)
• Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zawodu asystenta rodziny poprzez trening interpersonalny.
• Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

TERMIN:
od 7 czerwca 2019 do 24 listopada 2019 roku. (zajęcia trzy weekendy w miesiącu od piątku 16.00 do niedzieli godzina 13.15, czyli sesje 20 - sto godzinne )

MIEJSCE: Łódź 

ADRESACI SZKOLENIA:

Program został przygotowany dla osób pragnących zostać w przyszłości asystentami rodzinnymi pracującymi dla MOPS Łódź oraz ośrodków pomocy społecznej w województwie łódzkimi lub osób pracujących już w roli asystentów rodziny, ale nie posiadających odpowiednich uprawnień oraz innych zainteresowanych tematyką szkolenia i chcących podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje w tym zakresie.

MODUŁY PROGRAMOWE

• Trening interpersonalny;
• Psychologia rozwojowa i wychowawcza; 
• Doskonalenie umiejętności opiekuńczo wychowawczych rodziny,
• Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych;
• Etyka pracy asystenta;
• Zadania i uprawnienia asystenta;
• Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego, cywilnego, karnego, administracyjnego, zabezpieczenia społecznego i prawa pracy;
• Sporządzanie planu pracy z rodziną;
• Zadania i uprawnienia asystenta rodziny;
• Interwencja kryzysowa w rodzinie;
• Wsparcie osób niepełnosprawnych;
• Edukacja zdrowotna;
• Pielęgnacja niemowląt i dzieci;
• Mediacje w rodzinie;
• Ekonomia i organizacja gospodarstwa domowego;
• Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Certyfikat:
Uczestnicy otrzymują certyfikat wystawiony przez Fundację Dziecko i Rodzina, poświadczający ukończenie szkolenia, na podstawie na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr 3/2017/Ar ,

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Szkolenie pogłębia wiedzę i umiejętności w profesjonalnym zajmowaniu się pracą z rodzinami w społecznościach lokalnych. Po jego ukończeniu absolwent zdobędzie kompetencje w obszarach:
• poznania własnych ograniczeń i mocnych stron w pracy z rodzinami,
• znajomości procedur interpretowanych z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz ustaw pokrewnych,
• umiejętności adekwatnego stosowania ustaw do zadań realizowanych w ramach pracy z rodzinami,
• umiejętności tworzenia planu pracy z rodziną, integracji programów z celami i zadaniami zapisanymi w ustawach,
• znajomości nowoczesnych, praktycznych i skutecznych metod pracy z rodziną,
• rozumieniu specyfiki pracy z „trudnym klientem”.

CENA SZKOLENIA I INFORMACJE ORGANIZACYJNE.

Koszt uczestnictwa 1 osoby w całym szkoleniu: 2090 zł brutto.

Cena obejmuje:
– uczestnictwo w zajęciach (9 zjazdów + 20 godzinny trening interpersonalny), materiały szkoleniowe, opieka logistyczna organizatora na miejscu,
– przerwy kawowe,
- możliwość bezpłatnych konsultacji z wybranymi wykładowcami do roku po szkoleniu.
– certyfikat o ukończeniu 230-godzinnego szkolenia poświadczający jego ukończenie,
- wyjątkowo miłą atmosferę pracy, możliwość nawiązania kontaktów zawodowych.

Dojazd na zajęcia we własnym zakresie.
Termin i godziny zajęć: Zaczynamy 20 godzinnym treningiem interpersonalnym 07 czerwca .2019 r 
Zajęcia będą prowadzone najczęściej trzy razy w miesiąc  piątek godzina 16.00 – 19.15, sobota 8.30 – 17.30 i niedziela 8.30 – 13.15 szczegółowy harmonogram przesłany będzie każdemu uczestnikowi po zgłoszeniu udziału w szkoleniu.

Miejsce zajęć: ul Piotrkowska, Łódź

Warunki ukończenia szkolenia:
• Udział w treningu interpersonalnym,
• Obecność na zajęciach szkoleniowych (80%). Podstawą potwierdzenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez Słuchacza,
•Zaliczenie materiału z zajęć, na których uczestnik był nieobecny.
• Zaliczenie 30 godzinnych praktyk zawodowych.
• Zdanie egzaminu przez Słuchacza.

WAŻNE:
Uczestnicy szkolenia mogą ubiegać się o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy.

polub nas na fb: https://pl-pl.facebook.com/fundacjadzieckoirodzina/

Andrzej Turlewicz
kierownik szkolenia tel. 607 036 707
e-mail andrzejturlewicz(at)gmail.com lub fdir(at)wp.pl

Zapraszamy serdecznie!
Fundacja Dziecko i Rodzina www.fdir.pl


Subskrybuj