ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani

Zapraszamy  wszystkich do zapoznania się z materiałami, które  są doskonałą ilustracją i uzupełnieniem  działań podejmowanych w ramach projektu.


KOMFERENCJA  ZAMYKAJĄCA PROJEKT. 

 Konferencja "Razem dla dziecka i rodziny" odbyła się 19 października 2017 roku  w Warszawie, była podsumowaniem  projektu o tej samej nazwie. Uczestniczyło w nich 90  przedstawicieli urzędów wojewódzkich, pcpr-ów, ops-ów, organizacji pozarządowych.
Przebieg i wyniki projetu FIO przedstawiła Marlena Turlewicz. Jak współpracują służby gminne i powiatowe dla dobra dziecka i rodziny? Jak wspierać reintegracje dzieci z rodzinami? - wyniki badania przedstawiał Bartłomiej Kowalik. Jak pracę z rodzinami zastępczymi widzą rodziny zastępcze (Wyniki badań Programu Wyszegradzkiego), jak również rekomendacje do zmian ustawowych i organizacyjnych - Tomasz i Agnieszka Polkowscy, stan pieczy zastępczej w Polsce i kierunki zmian przedstawiła Anna Kuszczuk z Departamentu Polityki Rodzinnej MRPiPS (niezwykle ciekawe wystąpienie!). W drugiej części dobre praktyki przedstawiła rodzina zastępcza z Olsztyna - Andrzej i Emilia Lejman (niezwykłe świadectwo pracy rodziny zastępczej nad powrotem dzieci do domu), potem zachwyciła prezentacja Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z Nidzicy (jak ważna jest działalność NGO!), Kamil Wiśniewski z PCPR Olsztyn mówił o współpracy z asystentami rodziny (z humorem i wprost :) ), dyrektor PCPR Wołomin Maciej Burakowski mówił o wołomińskich programach wsparcia rodzin zastępczych (to naprawdę bardzo profesjonalny PCPR) a na koniec Krystyna Kurowska i Agnieszka Mróz (dyrektorzy PCPR i OPS w Wyszkowie) mówiły o współpracy PCPR i OPS (okazuje się, że współraca może być codzienna i systemowa).
Nad konferencją czuwał Andrzej Turlewicz. Dziękujemy też Dominice i Małgosi - naszym wolontariuszkom, oraz występującym i gościom, w tym przede wszystkim PCPR-om z Olsztyna. Nidzicy, Wołomina i Wyszkowa
        

       

                                                           

 

IDEA PROJEKTU

Projekt „Razem dla dziecka i rodziny” realizowany przez Fundację Dziecko i Rodzina jest finansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Skierowany jest do instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych z powiatów olsztyńskiego, nidzickiego, wołomińskiego oraz wyszkowskiego. Głównym celem projektu jest zwiększenie koordynacji służb gminnych, powiatowych oraz organizacji pozarządowych na rzecz dzieci i rodzin otrzymujących pomoc w ramach Ustawy o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej. Dodatkowym celem projektu jest zwiększenie partycypacji dzieci i rodzin w przygotowaniu i realizacji planów pomocy dziecku i planów pracy z rodziną.
Zgodnie z licznymi raportami oraz doświadczeniami Fundacji Dziecko i Rodzina, koordynacja działań na rzecz rodzin dotkniętych wewnętrznym kryzysem jest ograniczona. Podejmowane są działania na rzecz rodzin realizowane przez asystentów rodziny i pracowników socjalnych, natomiast w sytuacji umieszczenia dziecka w systemie pieczy zastępczej działanie te nie są skoordynowane z działaniami koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych czy z pracownikami placówek opiekuńczo-wychowawczych. Brakuje również działań uruchamiających zasoby społeczności lokalnych, które mogłyby pomagać rodzinie, takich jak rodziny wspierające, pomoc sąsiedzka, grupy wsparcia, lokalne organizacje pozarządowe. System wspierania rodzin opiera się na diagnostycznym podejściu do pomocy społecznej, co prowadzi do budowania i realizacji planów pracy z rodziną przez specjalistów przy ograniczonym udziale rodziny. Rodziny bywają etykietowane określeniami typowymi dla podejścia diagnostycznego, jak „rodziny dysfunkcyjne” czy „rodziny patologiczne”, a asystenci rodziny nie są przygotowywani do posługiwania się w pracy narzędziami podejścia wzmacniającego czy podejścia skupionego na rozwiązaniach, w których podstawą opracowania i realizacji planów pracy z rodziną byłyby wewnętrzne i zewnętrzne zasoby samej rodziny.

Projekt ma na celu zbadanie świadczonych usług w 4 powiatach, wypracowanie procedur pracy zespołowej, popularyzowanie podejścia wzmacniającego, jak również wzmacnianie procesów partycypacji samych dzieci i rodzin.

Realizowane działania w ramach projektu to między innymi:
• Analiza świadczonych usług w 4 powiatach
• Szkolenia dla pracowników pomy i integracji społecznej oraz specjalistów zatrudnionych w organizacjach pozarządowych.
• Ankiety przeprowadzone wśród zarówno specjalistów, jak i rodzin
• Konkurs literacki dla młodzieży, w którym młodzi ludzie wypowiedzą się na temat skutecznych sposobów pomagania rodzinom

Powyższe działania mają przyczynić się do opracowania strategii dotyczącej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i instytucjami pomocy i integracji społecznej z jednej strony, oraz z drugiej strony - samych instytucji z poziomów gmin i powiatów. Opracowane zostaną modelowe rozwiązania dotyczące tworzenia spójnych, lokalnych systemów wspierania dziecka i rodziny oraz partycypacji dzieci i rodzin w działaniach na ich rzecz – w oparciu o zasoby środowiskowe i lokalne. Realizacja projektu jest uzupełniana przez inne działania Fundacji, takie jak uczestnictwo w zainicjowanym przez Fundację Zespole Roboczym, który przygotował rekomendacje do zmian ustawowych. Rekomendacje przygotowane przez akademików, przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznych, organizacji pozarządowych zostały przekazane kierownictwu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Integracji Społecznej. Działania Fundacji wynikają również z działań na rzecz deinstytucjonalizacji systemu pomocy dziecku i rodzinie realizowanych w ramach realizowanej kampanii europejskiej „Otwarte drzwi dla dzieci Europy”) 

W 2016 roku w ramach projektu „Razem dla dziecka i rodziny”:
• zorganizowano 2 szkolenia warsztatowe dla organizacji pozarządowych z 4 powiatów
• opracowano metodologię badań wśród pracowników pomocy społecznej oraz rodzin zastępczych i biologicznych.
• przeprowadzono szkolenia dla realizatorów badania ankietowego
• przeprowadzono 4 konferencje lokalne dla służb pomocy społecznej i organizacji pozarządowych w 4 powiatach

ANKIETY
W ramach projektu „Razem dla dziecka i rodziny” zespół specjalistów przygotował ankiety służące ilościowej i jakościowej analizie usług świadczonych na rzecz dzieci i rodzin. Za ich pomocą dokonaliśmy analizy w 4 objętych projektem powiatach: olsztyńskim, nidzickim, wołomińskim i wyszkowskim.

Poniżej udostępniamy przygotowane ankiety skierowane do instytucji (PCPR i OPS), jak i poszczególnych pracowników systemu, organizacji pozarządowych oraz samych rodzin. Mamy nadzieję, że okażą się one przydatne do ilościowego i jakościowego badania usług na rzecz dzieci i rodzin w powiatach i gminach całej Polski.

Będziemy wdzięćżni, jeżeli  zechcą się Państwo podzielić z nami wynikami przeprowadzonej przez  Was analizy, oraz ewentualnymi wrażeniami i  sugestiami. 

Ankieta dla Ośrodków Pomocy Społecznej     
Ankieta dla Powiatowych Centrów Pomocy 
Ankieta dla asystentów rodziny
Ankieta dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 
Ankieta dla organizacji pozarządowych GALERIA ZDJĘĆ


       

       

         

         

MATERIAŁY PROMOCYJNE

                                                
Subskrybuj