ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl

Chcesz wesprzeć naszą działalność?

Możesz pomóc. Przekazując darowiznę lub wspomagając jako wolontariusz.

Nasza misja

Nagłówek fundacja dziecko i rodzina
Fundacja Dziecko i Rodzina jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby zainteresowane wspieraniem rodziny i działającą w kraju i za granicą. Dąży do zapewnienia harmonijnego i bezpiecznego rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym. Działa na rzecz dzieci i rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin w kryzysie, również we współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi, sektorem biznesu, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną.

Fundacja realizuje swoja misję poprzez:
  • Promowanie pozytywnych, bezpiecznych i trwałych więzi rodzinnych i społecznych;
  • Kształcenie osób zaangażowanych w proces wspierania rodzin;
  • Doradztwo specjalistyczne dla instytucji pomocy i integracji społecznej;
  • Lobbing na rzecz rozwoju rozwiązań systemowych wzmacniających rodzinę;
  • Bezpośrednie działania na rzecz dzieci i rodzin w ramach wypracowania modelowych rozwiązań dla instytucji i społeczności.

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                            Zarząd Fundacji
Dzieci w systemie pieczy zastępczej w Polsce razem z MOW i MOS
Państwa na terenie których współpracujemy z organizacjami pozarządowymi.
nasze motto fundacja dziecko i rodzina
Nasze motto:
„Silna rodzina w silnej społeczności”
Jesteśmy grupą osób pracujących na rzecz dzieci i rodzin. Wśród nas są doświadczeni teoretycy i praktycy, ale i osoby, które same korzystały z polskiego systemu pomocy rodzinie. Są wśród nas także osoby, które są „przyjaciółmi sprawy”. Nie wszyscy mają formalne funkcje we władzach Fundacji. W przeciwieństwie do stowarzyszeń, nie mamy „członków”, ale rozważamy stworzenie dla naszych przyjaciół Certyfikatu Przyjaciela Fundacji Dziecko i Rodzina. Marzymy o rodzinach silnych we własne kompetencje i możliwości oraz zewnętrznych „specjalistach” potrafiących pomóc dostrzec i wykorzystać te zasoby. Wierzymy w zapewnianie rodzinom „wędki” – a nie ryby. Chcemy, żeby rodziny w kryzysie jak najszybciej odzyskiwały siły, a nie uzależniały się od pomocy społecznej. Postulujemy, aby to sprawców przemocy, a nie dzieci, separować od rodziny. Wierzymy, że więź emocjonalna jest dla dziecka jednym z podstawowych warunków prawidłowego rozwoju. Chcemy chronić rodziny przed separacją dzieci, jednak nie za wszelką cenę. Zdajemy sobie sprawę, że w skutek niewydolności systemu pomocy rodzinom w kryzysie, z powodu chorób psychicznych, nałogów i innych tragicznych uwarunkowań, niektóre dzieci muszą być oddzielone od rodziców. W takiej sytuacji system powinien przewidywać określony czas intensywnej pomocy rodzinie. Nic nie uzasadnia tego, żeby dzieci latami oczekiwały na „uzdrowienie” ich rodzin i były łudzone przez sporadyczne odwiedziny matek lub ojców. Uważamy, że Państwo we współpracy z organizacjami pozarządowymi powinno wzmacniać efektywność lokalnych służb pomocy społecznej. Chcemy wspierać asystentów rodziny naszą wiedzą i doświadczeniem oraz pomagać powiatom i gminom w tworzeniu spójnych systemów usług dla dzieci i rodzin opartych na lokalnych zasobach. Wierzymy, że każdy specjalista interweniujący w życie rodziny powinien ją traktować z szacunkiem. Nie popieramy narzucania rodzinom rozwiązań, z którymi się nie utożsamiają. Jeśli w sytuacji kryzysu w rodzinie, wykonanie określonych, specjalistycznych działań nie przynosi oczekiwanego rezultatu, dziecko powinno mieć szansę na stałą, bezpieczną więź w innej rodzinie – najlepiej spokrewnionej, a jeśli to niemożliwe – w dobrze przygotowanej, zmotywowanej, świadomej, wspieranej, niespokrewnionej rodzinie zastępczej lub adopcyjnej. Naszym celem jest, aby rodziny zastępcze w Polsce były przygotowywane przez uczestnictwo w profesjonalnych programach szkoleniowych. Pomagamy budować system wsparcia dla różnych form rodzinnej pieczy zastępczej. Chcemy pokazywać dobre przykłady rodzin zastępczych, które pracują profesjonalnie i z wielkim sercem, współpracują ze specjalistami i szanują członków rodziny biologicznej dziecka. Dążymy do tego, aby doceniono pracę tysięcy rodzin zastępczych, które bez systemowego wsparcia poświęcają się dzieciom i zapewniają im niezbędne do rozwoju więzi i warunki życia. Jest to trudna i niezwykle twórcza praca, w której pracuje się 24 godziny na dobę, najczęściej bez urlopu. Nie chcemy, aby o rodzinnej pieczy zastępczej mówiono tylko w kontekście jednostkowych afer. Jesteśmy zwolennikami deinstytucjonalizacji systemu pomocy dziecku i rodzinie. Nie chcemy jednak, aby ten proces przebiegał zbyt szybko, bez uprzedniego zbudowania systemów pomocy rodzinom – opartych na lokalnych zasobach. Najpierw budujmy, powiat po powiecie, miasto po mieście, specjalistyczne oraz sąsiedzkie wsparcie dla rodzin, twórzmy i wspierajmy profesjonalne rodziny zastępcze, a dopiero potem ograniczajmy działalność instytucji opiekuńczych! W pieczy instytucjonalnej wierzymy w małe programy oparte na indywidualnej pracy z dziećmi i zapewnianiu im niezbędnych relacji i więzi emocjonalnych – z członkami rodzin lub innymi osobami ważnymi dla dzieci, w tym świadomymi i zdolnymi do relacji opiekunami. Wiemy o tym, że piecza instytucjonalna jest wyjątkowo trudną w realizacji formą pomocy dzieciom. Wzmacnia ją precyzyjna kwalifikacja pracujących tam osób, wsparcie, szkolenia, superwizja i zespołowa praca ze specjalistami i lokalnymi służbami pomocy rodzinie. Sprzeciwiamy się długoletnim pobytom dzieci w instytucjach. Nie wierzymy w to, że samo podzielenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na małe domy dla dzieci jest ostatecznym celem reformy. Wiemy, że małe domy dla dzieci, w których nie prowadzi się profesjonalnych programów wspierania wychowawców, nie wspiera się ich rozwoju, pracy indywidualnej i zespołowej, mogą być fatalną pułapką dla dzieci. Propagujemy standardy pieczy instytucjonalnej, wprowadzanie superwizji jako ważnego elementu pracy wychowawców, jak również indywidualnych i zespołowych konsultacji oraz warsztatów. Wspieramy programy pieczy instytucjonalnej naszą wiedzą i doświadczeniem oraz pomagamy w budowaniu indywidualnego podejścia do dzieci i rodzin. Wspieramy budowanie właściwego wizerunku zawodu wychowawcy, jako jednego z kluczowych zawodów w systemie pomocy dzieciom. W domach dziecka i podobnych instytucjach pracuje wielu ludzi oddanych dzieciom – chcemy poszukiwać wśród nich sojuszników. Dążymy do tego, aby w dużych i małych domach dla dzieci pracowały osoby, których powołaniem jest indywidualna, oparta na relacjach emocjonalnych praca z dziećmi. Wszystkie działania instytucji opiekuńczych powinny odpowiadać realizacji praw dziecka zapisanych w Konwencji Praw Dziecka, w tym prawa do życia w rodzinie. Staramy się wpływać na pozytywne zmiany w działaniu systemu wspierania rodzin. W naszej pracy korzystamy z naszych pozytywnych oraz negatywnych doświadczeń w pracy na rzecz dzieci i rodzin. Wielu z nas ma za sobą wieloletnie doświadczenie w pracy w innych organizacjach, instytucjach lub samorządach lokalnych. Uczestniczyliśmy w niezliczonych warsztatach, konferencjach i pracach nad nowymi przepisami. Będziemy szkolić, konsultować, opracowywać standardy i inne materiały. Wierzymy we wspólne działanie wielu organizacji i osób. Ważni są dla nas specjaliści z tytułami i doświadczeniem, ale też i osoby bez zaawansowanego wykształcenia, ale za to z życiową mądrością, dostrzegający znaczenie dla dzieci miłości, więzi, relacji, jak również indywidualnego wspierania ich rozwoju. Naszym celem jest aktywny udział w zbudowaniu w Polsce narodowej strategii budowy systemu wspierania dziecka i rodziny. Mamy dość haseł o „prorodzinnej” polityce. Chcemy autentycznych, skoordynowanych działań na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Domagamy się, aby polski rząd, wzorem innych krajów Europy Centralnej wypracował tego rodzaju strategię. Ważne jest, by w tym celu wykorzystywać środki strukturalne na programy, których celem jest wypełnianie takiej strategii konkretnymi działaniami. Domagamy się zmian w przepisach dotyczących usamodzielniania wychowanków pieczy rodzinnej i instytucjonalnej. Trzeba dostrzec, że usamodzielnianie to proces, który zaczyna się w momencie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub domu dziecka a kończący się, gdy młody człowiek jest w stanie samodzielnie funkcjonować w relacjach, w społeczności lokalnej, we własnym lub powierzonym mieszkaniu i w pracy. Wierzymy w to, że usamodzielnianie to nie tylko wyposażanie dzieci w umiejętności życiowe i zawodowe, nie tylko poszukiwanie mieszkania, ale przede wszystkim budowanie zdolności do nawiązywania i utrzymywania relacji, tworzenie sieci zasobów, budowanie systemu wartości i poczucia sprawczości. W naszych działaniach dążymy do współpracy i budowania porozumień oraz sojuszy. Wiemy o tym, że sami nie damy radę zmienić świata. Chcemy współpracować z organizacjami pozarządowymi, które mają podobne cele. Istotna jest dla nas współpraca z osobami publicznymi, dla których ważna jest praktyczna realizacja Konwencji Praw Dziecka. Jako organizacja pozarządowa nie mamy żadnej afiliacji politycznej. Dla dobra dzieci i rodzin współpracujemy z przedstawicielami wszystkich opcji politycznych – poza ugrupowaniami otwarcie antydemokratycznymi. Zależy nam na kontynuacji współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka, który jest aktywnym orędownikiem realizacji Konwencji Praw Dziecka w Polsce. Współpracujemy z Posłami, urzędnikami rządowymi oraz władzami tych powiatów, które decydują się na rozwój i profesjonalizację działań na rzecz dzieci i rodzin. Dobrych przykładów jest w Polsce wiele. Będziemy propagować i wspierać dobre praktyki. Działamy również na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Również w tej dziedzinie popieramy zindywidualizowane programy oparte na działaniach środowiskowych i dążymy do ograniczania instytucjonalnej pomocy dla dzieci. W naszych działaniach nie ograniczamy się do terytorium Polski. Mimo tego, że w naszym kraju jest tyle do zrobienia na rzecz dzieci – będziemy wymieniać się doświadczeniami z organizacjami za granicą. Nie wierzymy w to, że wszystko wiemy, dlatego ważna jest dla nas nauka od doświadczonych specjalistów i praktyków z innych krajów. Będziemy również sporadycznie realizować projekty na rzecz dzieci za granicą. Nie pozostaniemy głusi na problemy dzieci w krajach, w których systemy pomocy są wciąż niewydolne a dzieci cierpią z powodu biedy, głodu i przemocy. Nie pozostaniemy też głusi na problemy dzieci i rodzin migrujących z powodu wojny i skrajnej biedy. Dla nas każde dziecko jest ważne, a realizacja jednostkowej pomocy jest tak samo istotna, jak realizacja wielkich projektów. W naszych działaniach nie chcemy być stereotypowi. Nie będziemy kolejną organizacją pozarządową rozbudowująca swoje biuro, struktury, a potem żyjącą „od projektu do projektu”. Chcemy polegać na działaniach specjalistów realizujących konkretne zadania, jak również na społecznym działaniu zainteresowanych osób i przyjaciół Fundacji. Chcemy być nowocześni i działać w prawdziwie innowacyjny sposób. Przygotowujemy programy opierające się na użyciu nowoczesnych technologii i nietypowych środków przekazu. W świecie nowoczesnych technik komunikacyjnych możemy wiele zrobić dla potrzebujących rodzin – nie tylko przy pomocy kosztownych działań opartych na osobistym, bezpośrednim kontakcie. Opieramy się na naukowo dowiedzionych osiągnięciach psychologii i neurologii. Naszymi fundamentami są nauka o więzi, wzmacniające podejście w pracy socjalnej i pedagogiki, jak również podejście skupione na rozwiązaniach. Wierzymy w indywidualną pracę z przypadkiem, wspomaganą pracą zespołową ważnych dla sprawy osób. Opieramy się również na tradycji pedagogicznej, w tym dziedzictwie Janusza Korczaka. Jego dzieło pozostaje jednym z ważnych filarów naszej działalności i naszych wartości. Zapraszamy do współpracy wszystkich, dla których większość powyższych zdań jest przekonująca. Zapraszamy też osoby, które mają inne zdanie. Chcemy rozmawiać i działać wspólnie. W tym działaniu ważne są dla nas takie wartości jak: wiarygodność, lojalność, oddanie sprawie, prawdomówność, zaufanie i odwaga w dążeniu do celu. Zmienianie świata chcemy rozpocząć od pierwszego, małego kroku. Już dzisiaj.

Obóz w Tomaszkowie - relacja

W lipcu 2018 odbył się obóz „Spełniamy marzenia” w Tomaszkowie w ramach Programu d@Vinci. Uczestniczyło w nim 23 młodych ludzi z rodzin zastępczych i domów dziecka.

        

Czym jest Program d@Vinci?
To program wychodzący naprzeciw życiowym marzeniom młodych osób opuszczającym rodziny zastępcze i domy dziecka. W ramach programu pomagamy młodym ludziom sprecyzować plany i marzenia, a następnie próbujemy znaleźć osoby dorosłe – z doświadczeniem, pasjami życiowymi, empatią, odrobiną czasu – aby stały się dla dzieciaków mentorami, czyli jednocześnie przyjaciółmi i przewodnikami.

   Obejrzyj materiał :-)

wypowiedz Tomasza  Polkowskiego

Na obóz „Spełniamy marzenia” zaproszeni zostali laureaci i laureatki konkursu, w którym trzeba było opisać swoje marzenia i przesłać nam wizytówkę video o sobie i życiowych pasjach i planach. Obóz w Tomaszkowie miał pokazać dużym „dzieciakom”, że mają wiele mocnych stron, oraz, że spełnienie ich marzeń jest możliwe. Dlatego dorośli obecni na obozie mieli za zadanie odkrywać mocne strony młodych ludzi, a także pomóc im sprecyzować plany na przyszłość. Powstały relacje, które trwają do dzisiaj….

           

A na samym obozie….

Było tyle przeżyć, że trudno je wszystkie opisać…. Codzienna praca artystyczna z Kasią Suro, dzięki której powstały piękne prace dzieci i mural na budynku Pensjonatu „Warmińskie Klimaty”. Capoira z Hiszpanami, tak zaprzyjaźnionymi z dzieciakami, że trudno było się rozstać. Niezwykłe zajęcia aktorskie z uwielbianym przez młodzież Patrykiem Czerniejewskim. Spotkanie z Natalią Nykiel, która ma tylko 25 lat a już jest gwiazdą. Zajęcia z Anią i Tomkiem Zięciowskimi – dzięki którym powstały przepiękne zdjęcia dzieci. Dzień taneczny z Iwoną Pawlowicz. Spotkanie i mecz siatkówki z Pawłem Papke, mistrzem Polski. Zajęcia z Damianem Bieniem, na których powstały wizytówki filmowe uczestników. Wizyta w radio i telewizji oraz wywiad radiowy... Codzienne spotkania społeczności, na których mówiliśmy sobie dobre rzeczy i rozdawaliśmy wzmacniające listy... Wypady nad jezioro... A przede wszystkim wieczorne rozmowy.... I planowanie, urealnianie marzeń...
A na końcu Gala Oskarowa, na której wręczaliśmy dyplomy, statuetki d@Vinci i oglądaliśmy wizytówki dzieci….Można było być szczęśliwym na naszym obozie. Teraz jesteśmy w kontakcie z większością uczestników, a niektórym pomagamy bezpośrednio.

            

Kierownikiem obozu był Andrzej Turlewicz, a wychowawcami byli: Agnieszka Polkowska, Monika Waluk, Joanna Pawlak, Bartłomiej Kowalik. Osobami wspomagającymi obóz merytorycznie i wychowawczo byli Krzysztof Laskowski i Tomasz Polkowski.

Mini obóz fryzjerski - relacja

Drugi mini obóz "fryzjerski" zakończył się - nie bez wzruszeń... Jaga Hupało ostatniego dnia wręczyła dziewczętom zaświadczenia, było dużo podziękowań i trochę łez... Dzięki firmie Born to Create Jagi Hupało dziewczęta miały kursy wizażu, kurs fryzjerski, kolorowania, przedłużania włosów, botoksu włosów i wiele innych. Otrzymały sporo prezentów od firm fryzjerskich, takich jak REF, Wella, MUK. Dostały również sprzęt firmy Philips. Ale najważniejsze: Jeśli tylko będą chciały realizować marzenia o karierze fryzjerskiej, mogą liczyć na dalsze szkolenia i staże.... A po warsztatach? Trochę zwiedzaliśmy Warszawę, trochę poznawaliśmy siebie. Z niektórymi z uczestniczek, tak jak w przypadku uczestników obozu w Tomaszkowie - będziemy utrzymywać kontakt... Opiekę zapewniła Agnieszka Polkowska. Pomagali Tomasz Polkowski i Katarzyna Surowska

Mini obóz fryzjerski   Mini obóz fryzjerski   Mini obóz fryzjerski   Mini obóz fryzjerski  Mini obóz fryzjerski

Zapraszamy do udziału w 230-godzinnym szkoleniu
„Szkoła Asystentów Rodziny”.

• Najnowsza i kompleksowa oferta szkoleniowa, poprzedzona badaniami potrzeb osób pracujących z rodzinami w kryzysie. • Profesjonalny i bogaty program dla osób, które uzyskać certyfikat niezbędny do wykonywania zawodu asystenta rodziny oraz dla tych osób, które chcą doskonalić i rozwijać swoje umiejętności i kompetencje potrzebne w pracy z dzieckiem i rodziną.

Szkolenie „Szkoła Asystentów Rodziny” przygotowuje do wykonywania zadań asystenta rodziny określonych przez art.15.1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 z późniejszymi zmianami oraz Ustawę o wspieraniu o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 czerwca 2016 r.

 Program Szkoły Asystentów Rodziny obejmuje:

• Systemowe ujęcie rodziny.
• Podstawowe wiadomości na temat znaczenia więzi w rozwoju dziecka, wzorców więzi, zaburzeń zdolności do więzi i metod wzmacniania trwałych i pozytywnych więzi.
• Podejście wzmacniające do analizy zasobów i kompetencji.
• Podejście skupione na rozwiązaniach (skupienie na wyjściu z kryzysu zamiast skupienia się na problemach).
• Tworzenie i realizacja planu pracy z rodziną przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, w tym genogramu, ekomapy, analizy mocnych stron i potrzeb oraz planu pracy z celem głównym i celami szczegółowymi.
• Analiza sytuacji rodziny, w tym zdobycie praktycznych umiejętności wykonywania analizy przyczyn kryzysu w rodzinie.
• Techniki efektywnej komunikacji, techniki mediacyjne.
• Metody rozwiązywania sytuacji kryzysowych, problemów wychowawczych i psychologicznych.
• Elementy prawa rodzinnego, administracyjnego i karnego niezbędne do pracy w zawodzie asystenta rodziny.
• Założenia Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
• Funkcji i celów pracy asystenta rodziny w tym współpracy i roli poszczególnych pracowników systemu, takich jak koordynator pieczy zastępczej, wychowawca placówek opiekuńczo wychowawczych, rodzina zastępcza, pracownik socjalny.
• Praktyczne zajęcia w małych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, organizacjach, instytucjach zajmujących się wspieraniem rodzin (prowadzących asystenturę rodzin)
• Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zawodu asystenta rodziny poprzez trening interpersonalny.


TERMIN:
od listopada 2019 do marca 2020 roku.

ADRESACI SZKOLENIA :
Program został przygotowany przede wszystkim dla osób pragnących zostać w przyszłości asystentami rodziny, jak również dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin pracujących w obszarze pomocy dziecku i rodzinie, pracowników socjalnych, czynnie pracujących asystentów rodziny a także dla osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych zainteresowanych tematyką szkolenia i chcących podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje w zakresie pracy z rodziną.

MODUŁY PROGRAMOWE

• Trening interpersonalny
• Znaczenie więzi w rozwoju dziecka
• Zaburzenia rozwojowe oraz jak pracować z dziećmi przejawiającymi te zaburzenia
• Zadania i uprawnienia asystenta rodziny
• Tworzenie i realizacja planu pracy z rodziną
• Wiedza o kryzysie w rodzinie oraz metodach pracy z rodzinami w kryzysie
• Interwencja kryzysowa w rodzinie
• Mediacje w rodzinie
• Psychologia rozwojowa i wychowawcza
• Doskonalenie umiejętności opiekuńczo wychowawczych rodziny
• Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych
• Etyka pracy asystenta
• Zadania i uprawnienia asystenta
• Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego, cywilnego, karnego, administracyjnego, zabezpieczenia społecznego i prawa pracy
• Wsparcie osób niepełnosprawnych
• Edukacja zdrowotna
• Pielęgnacja niemowląt i dzieci
• Ekonomia i organizacja gospodarstwa domowego
• Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Certyfikat: Uczestnicy otrzymują certyfikat wystawiony przez Fundację Dziecko i Rodzina, poświadczający ukończenie szkolenia, na podstawie na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr 3/2017/Ar 

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Szkolenie pogłębia wiedzę i umiejętności w profesjonalnym zajmowaniu się pracą z rodzinami w społecznościach lokalnych. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą kompetencje w obszarach:
• poznania własnych ograniczeń i mocnych stron w pracy z rodzinami,
• znajomości procedur z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustaw pokrewnych,
• umiejętności adekwatnego stosowania przepisów do zadań realizowanych w ramach pracy z rodzinami,
• umiejętności tworzenia i realizacji planu pracy z rodziną w oparciu o najnowsze, praktyczne w użyciu i skuteczne narzędzia,
• praktycznej wiedzy z zakresu mechanizmów budowania relacji i więzi,
• rozumieniu specyfiki pracy z rodzinami w kryzysie i dziećmi z zaburzeniami więzi i innymi zaburzeniami.

CENA SZKOLENIA I INFORMACJE ORGANIZACYJNE.
Koszt uczestnictwa 1 osoby w całym szkoleniu: 2490 zł brutto.

Cena obejmuje:
 uczestnictwo w zajęciach (9 zjazdów + 20 godzinny trening interpersonalny), materiały szkoleniowe, opieka logistyczna organizatora na miejscu,
 przerwy kawowe (min. ciastko, kawa, herbata, woda mineralna),
 możliwość bezpłatnych konsultacji z wybranymi wykładowcami do roku po szkoleniu.
 certyfikat o ukończeniu 230-godzinnego szkolenia poświadczający jego ukończenie,
 wyjątkowo miłą atmosferę pracy, możliwość nawiązania kontaktów zawodowych.
Dojazd na zajęcia i noclegi we własnym zakresie (dla dojeżdżających wskazujemy hotel na miejscu).

Termin i godziny zajęć:
Zaczynamy 20 godzinnym treningiem interpersonalnym.
Zajęcia będą prowadzone najczęściej w cyklu „co dwa tygodnie” w piątek godziny 16.00 – 19.15, sobota od 9.00 – 17.30 i niedziela 9.00 – 15.30. Szczegółowy harmonogram przesłany będzie każdemu uczestnikowi po zgłoszeniu udziału w szkoleniu.

Miejsce zajęć: Warszawa - Bielany

Warunki ukończenia szkolenia:
• Udział w treningu interpersonalnym,
• Obecność na zajęciach szkoleniowych (75%). Podstawą potwierdzenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza,
• Zaliczenie materiału zawartego w dniach ewentualnych nieobecności,
• Zaliczenie 30 godzinnych praktyk zawodowych,
• Zdanie egzaminu końcowego przez Słuchacza.

WAŻNE: Uczestnicy szkolenia mogą ubiegać się o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy.

DOKUMENTY DO POBRANIA:  regulamin, karta zgłoszeniowa

polub nas na Facebook: https://pl-pl.facebook.com/fundacjadzieckoirodzina/

Andrzej Turlewicz,
kierownik szkolenia tel. 607 036 707
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy serdecznie!
Fundacja Dziecko i Rodzina www.fdir.pl

Zapraszamy do  któtkiej relacji z drugiego w historii międzynarodowego spotkania trenerów PRIDE: Rodzinna opieka zastępcza / Adopcja. Wśród nich amerykańscy twórcy programu z Eileen Pasztor w roli głównej, Rob van Pagee, który wprowadzał PRIDE do Polski w 2000 roku, Maria Herczog - miedzynarodowy autorytet w dzedzinie pomocy dzieiom i rodzinom. " Kandydaci, którzy nie wierzą we wzmacnianie więzi dziecka z rodziną biologiczną - nie powinni stać się rodziną zastępczą". "Dzieci nie zabiera się z rodziny, dzieci się separuje od rodziny...." "Dzieci nie są umieszczane w rodzinach. Dzieci dołaczają do rodzin..." To nie które cytaty z dzisiejszego dnia, które zapamiętaliśmy.... I podziw dla umiejętności trenerskich amerykańskich specjalistów. Jakby byli z innego świata

Zapraszamy do obejrzenia relacji.

Fundacja Dziecko i Rodzina zaprasza serdecznie dzieci - mieszkańców domów dziecka i w rodzin zastępczych z terenu całej Polski do konkursu literackiego pod nazwą:

„Jak pomagać rodzinom?”

W konkursie literackim liczymy na wyrażenie własnego zdania na temat zmian w pomocy rodzinom, których dzieci mieszkają nie w swoich domach rodzinnych.

Czekamy na opowieści  o pomysłach i oczekiwaniach wobec nas dorosłych, żebyśmy mogli zrobić wiele dla dzieci i ich rodzin, by szczęśliwie mieszkali z rodzicami.
Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie pracy na jeden z poniższych tematów:

1. Moja wymarzona Rodzina?
2. Jak pomóc mojej rodzinie?
3. Jak chciałbym/chciałabym, aby pomagano dzieciom w rodzinie zastępczej?
4. Jak chciałbym/chciałabym, aby pomagano dzieciom w domu dziecka?

Praca powinna  mieć minimum 5000 znaków w edytorze tekstu. Gdy już praca będzie gotowa i podpisana z pomocą opiekuna wypełnij formularz zgłoszeniowy  w sposób podany w regulaminie konkursu. Następnie prześlij to wszystko pocztą elektroniczną  w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 roku. na adres mailowy Fundacji fdir(at)wp.pl.  Pamiętaj, możesz zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.

Co można wygrać? Wycieczkę z noclegiem do Warszawy połączoną z grą terenową i innymi atrakcjami, zwiedzaniem Sejmu RP oraz spotkaniami z ważnymi ludźmi . Ponadto prace będą ważnym głosem dzieci w dyskusji o tym, jak pomagać dzieciom i rodzinom. 

Konkurs jest zorganizowany w ramach projektu "Razem dla dziecka i rodziny" sfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Informacje; 22 318-91-75 w godzinach 10-16 (dni powszednie)

Zapraszam serdecznie, czekamy na Wasze prace.

Tomasz Polkowski
Prezes Zarządu Fundacji

Subskrybuj