ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa
 
+48 536-555-608; fdir@wp.pl    

Chcesz wesprzeć naszą działalność?

Możesz pomóc. Przekazując darowiznę lub wspomagając jako wolontariusz.

Nasza misja

Nagłówek fundacja dziecko i rodzina
Fundacja Dziecko i Rodzina jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby zainteresowane wspieraniem rodziny i działającą w kraju i za granicą. Dąży do zapewnienia harmonijnego i bezpiecznego rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym. Działa na rzecz dzieci i rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin w kryzysie, również we współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi, sektorem biznesu, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną.

Fundacja realizuje swoja misję poprzez:
  • Promowanie pozytywnych, bezpiecznych i trwałych więzi rodzinnych i społecznych;
  • Kształcenie osób zaangażowanych w proces wspierania rodzin;
  • Doradztwo specjalistyczne dla instytucji pomocy i integracji społecznej;
  • Lobbing na rzecz rozwoju rozwiązań systemowych wzmacniających rodzinę;
  • Bezpośrednie działania na rzecz dzieci i rodzin w ramach wypracowania modelowych rozwiązań dla instytucji i społeczności.

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                            Zarząd Fundacji
Dzieci w systemie pieczy zastępczej w Polsce razem z MOW i MOS
Państwa na terenie których współpracujemy z organizacjami pozarządowymi.
nasze motto fundacja dziecko i rodzina
Nasze motto:
„Silna rodzina w silnej społeczności”

Zapraszamy do  któtkiej relacji z drugiego w historii międzynarodowego spotkania trenerów PRIDE: Rodzinna opieka zastępcza / Adopcja. Wśród nich amerykańscy twórcy programu z Eileen Pasztor w roli głównej, Rob van Pagee, który wprowadzał PRIDE do Polski w 2000 roku, Maria Herczog - miedzynarodowy autorytet w dzedzinie pomocy dzieiom i rodzinom. " Kandydaci, którzy nie wierzą we wzmacnianie więzi dziecka z rodziną biologiczną - nie powinni stać się rodziną zastępczą". "Dzieci nie zabiera się z rodziny, dzieci się separuje od rodziny...." "Dzieci nie są umieszczane w rodzinach. Dzieci dołaczają do rodzin..." To nie które cytaty z dzisiejszego dnia, które zapamiętaliśmy.... I podziw dla umiejętności trenerskich amerykańskich specjalistów. Jakby byli z innego świata

Zapraszamy do obejrzenia relacji.

Zapraszamy do udziału w 230-godzinnym szkoleniu
„Szkoła dla Asystentów Rodzin”.
Nowa, atrakcyjna cena

Najnowsza i kompleksowa  oferta szkoleniowa,
poprzedzona badaniami potrzeb rynku pracy asystenta rodziny przeprowadzonymi
przez Fundację Dziecko i Rodzina w Warszawie.
Profesjonalny i bogaty program dla osób, które chcą poznać zawód asystenta rodziny,
doskonalić i rozwijać swoje umiejętności, kompetencje na tym stanowisku.
Szkolenie „Szkoła dla asystentów rodzin” przygotowuje do wykonywania zadań jakie określa
art.15.1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2016 r
oraz Ustawa o wspieraniu o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 czerwca 2016 r ,

Szkoła dla asystentów rodziny pozwoli na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności:

• Ujęcia systemowego rodziny.
• Etyki wykonywanego zawodu.
• Zagadnień prawa rodzinnego, administracyjnego i karnego niezbędnych do pracy w w/w zawodzie.
• Założeń Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz Ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
• Funkcji i celów pracy asystenta rodziny w tym współpracy i roli poszczególnych pracowników systemu, takich jak koordynator pieczy zastępczej, wychowawca placówek opiekuńczo wychowawczych, rodzina zastępcza, pracownik socjalny.
• Technik prawidłowej komunikacji i technik mediacyjnych.
• Planowanie i ewaluacja pracy z rodziną.
• Metody pracy z rodziną skoncentrowanych na rozwiązaniach
• Analizy sytuacji rodzin, w tym zdobycie praktycznych umiejętności wykonywania analizy przyczyn kryzysu w rodzinie.
• Metod rozwiązywania sytuacji kryzysowych, problemów wychowawczych i psychologicznych.
• Praktycznych zajęć w małych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, organizacjach, instytucjach zajmujących się wspieraniem rodzin (prowadzących asystenturę rodzin)
• Analizę własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zawodu asystenta rodziny poprzez trening interpersonalny.

TERMIN:
od 23 listopada 2018 do 31 marca 2019 roku.

MIEJSCE: Warszawa.

ADRESACI SZKOLENIA:

Program został przygotowany dla osób pragnących zostać w przyszłości asystentami rodzinnymi, przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin pracujących w obszarze pomocy dziecku i rodzinie, pracowników socjalnych, czynnie pracujących asystentów rodziny a także dla osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych zainteresowanych tematyką szkolenia i chcących podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje w tym zakresie.

MODUŁY PROGRAMOWE

• Trening interpersonalny;
• Psychologia rozwojowa i wychowawcza; 
• Doskonalenie umiejętności opiekuńczo wychowawczych rodziny,
• Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych;
• Etyka pracy asystenta;
• Zadania i uprawnienia asystenta;
• Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego, cywilnego, karnego, administracyjnego, zabezpieczenia społecznego i prawa pracy;
• Sporządzanie planu pracy z rodziną;
• Zadania i uprawnienia asystenta rodziny;
• Interwencja kryzysowa w rodzinie;
• Wsparcie osób niepełnosprawnych;
• Edukacja zdrowotna;
• Pielęgnacja niemowląt i dzieci;
• Mediacje w rodzinie;
• Ekonomia i organizacja gospodarstwa domowego;
• Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Certyfikat:
Uczestnicy otrzymują certyfikat wystawiony przez Fundację Dziecko i Rodzina, poświadczający ukończenie szkolenia, na podstawie na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr 3/2017/Ar ,

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Szkolenie pogłębia wiedzę i umiejętności w profesjonalnym zajmowaniu się pracą z rodzinami w społecznościach lokalnych. Po jego ukończeniu absolwent zdobędzie kompetencje w obszarach:
• poznania własnych ograniczeń i mocnych stron w pracy z rodzinami,
• znajomości procedur interpretowanych z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz ustaw pokrewnych,
• umiejętności adekwatnego stosowania ustaw do zadań realizowanych w ramach pracy z rodzinami,
• umiejętności tworzenia programu pracy z rodziną, integracji programów z celami i zadaniami zapisanymi w ustawach,
• znajomości nowych metod i technologii pracy z rodziną,
• rozumieniu specyfiki pracy z „trudnym klientem”.

CENA SZKOLENIA I INFORMACJE ORGANIZACYJNE.

Koszt uczestnictwa 1 osoby w całym szkoleniu: 2420 zł brutto.

Cena obejmuje:
– uczestnictwo w zajęciach (9 zjazdów + 20 godzinny trening interpersonalny), materiały szkoleniowe, opieka logistyczna organizatora na miejscu,
– przerwy kawowe (min. ciastko, kawa, herbata, woda mineralna),
- możliwość bezpłatnych konsultacji z wybranymi wykładowcami do roku po szkoleniu.
– certyfikat o ukończeniu 230-godzinnego szkolenia poświadczający jego ukończenie,
- wyjątkowo miłą atmosferę pracy, możliwość nawiązania kontaktów zawodowych.

Dojazd na zajęcia we własnym zakresie.
Termin i godziny zajęć: Zaczynamy 20 godzinnym treningiem interpersonalnym 23.11.2018
Zajęcia będą prowadzone najczęściej w cyklu „co dwa tygodnie” piątek godzina 16.00 – 19.15, sobota od 9.00 – 17.30 i niedziela 9.00 – 15.30 szczegółowy harmonogram przesłany będzie każdemu uczestnikowi po zgłoszeniu udziału w szkoleniu.

Miejsce zajęć: Warszawa - Bielany

Warunki ukończenia szkolenia:
• Udział w treningu interpersonalnym,
• Obecność na zajęciach szkoleniowych (75%). Podstawą potwierdzenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez Słuchacza,
• Zaliczenie 30 godzinnych praktyk zawodowych.
• Zdanie egzaminu przez Słuchacza.

WAŻNE:
Uczestnicy szkolenia mogą ubiegać się o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy.

polub nas na fb: https://pl-pl.facebook.com/fundacjadzieckoirodzina/

Andrzej Turlewicz
kierownik szkolenia tel. 607 036 707
e-mail andrzejturlewicz(at)gmail.com lub fdir(at)wp.pl

Zapraszamy serdecznie!
Fundacja Dziecko i Rodzina www.fdir.pl

Udostępniamy Państwu  plakaty dotyczące realizowanego projektu. Zapraszamy do ich rozpowszechniania.
Fundacja Dziecko i Rodzina zaprasza serdecznie dzieci - mieszkańców domów dziecka i w rodzin zastępczych z terenu całej Polski do konkursu literackiego pod nazwą:

„Jak pomagać rodzinom?”

W konkursie literackim liczymy na wyrażenie własnego zdania na temat zmian w pomocy rodzinom, których dzieci mieszkają nie w swoich domach rodzinnych.

Czekamy na opowieści  o pomysłach i oczekiwaniach wobec nas dorosłych, żebyśmy mogli zrobić wiele dla dzieci i ich rodzin, by szczęśliwie mieszkali z rodzicami.
Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie pracy na jeden z poniższych tematów:

1. Moja wymarzona Rodzina?
2. Jak pomóc mojej rodzinie?
3. Jak chciałbym/chciałabym, aby pomagano dzieciom w rodzinie zastępczej?
4. Jak chciałbym/chciałabym, aby pomagano dzieciom w domu dziecka?

Praca powinna  mieć minimum 5000 znaków w edytorze tekstu. Gdy już praca będzie gotowa i podpisana z pomocą opiekuna wypełnij formularz zgłoszeniowy  w sposób podany w regulaminie konkursu. Następnie prześlij to wszystko pocztą elektroniczną  w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 roku. na adres mailowy Fundacji fdir(at)wp.pl.  Pamiętaj, możesz zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.

Co można wygrać? Wycieczkę z noclegiem do Warszawy połączoną z grą terenową i innymi atrakcjami, zwiedzaniem Sejmu RP oraz spotkaniami z ważnymi ludźmi . Ponadto prace będą ważnym głosem dzieci w dyskusji o tym, jak pomagać dzieciom i rodzinom. 

Konkurs jest zorganizowany w ramach projektu "Razem dla dziecka i rodziny" sfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Informacje; 22 318-91-75 w godzinach 10-16 (dni powszednie)

Zapraszam serdecznie, czekamy na Wasze prace.

Tomasz Polkowski
Prezes Zarządu Fundacji

Projekt, realizowany z partnerami z Czech (Centrum Psichologicke Pomoci - Karvina), Węgier - Csalad, Gyermek, Ifjusag Kozhasznu Egesulet - Budapeszt oraz Słowacji - Usmev ako Dar - Bratysława, pod tytułem "Perspektywy rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech", rozpoczął się 1 grudnia 2016r  i obejmuje badania potrzeb rodzin zastępczych w 4 krajach, studium dobrych praktyk oraz wspólne wypracowywanie rekomendacji zmian Wymaga on sporo wspólnej pracy i spotkań a także międzynarodowa konferencja praktyków i działaczy w 2017 roku.

  • Raport z badań  rodzin zastępczych   w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech

  Perspectives of family foster care in V4 final


    • Aktualności:
Robocze spotkanie  w Krakowie.
Za nami pierwszy etap projektu.

Subskrybuj